Stichting Cycling out of Poverty verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met de geldende wetgeving. In deze privacy verklaring zijn de overwegingen hieromtrent vastgelegd.

Toepasselijkheid

Deze privacy verklaring is van toepassing op de verwerking van de door donateurs, giftgevers, vrijwilligers, collectanten, deelnemers, abonnees op de nieuwsbrief, sollicitanten, projectaanvragers en relaties verstrekte persoonlijke informatie (hierna: Persoonsgegevens), alsmede data verkregen vanuit bezoek aan en gebruik van de websites van Cycling out of Poverty.

Verwerking persoonsgegevens

Cycling out of Poverty behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig. Cycling out of Poverty verzamelt persoonsgegevens bij het doneren (online en langs andere wegen), het abonneren op de nieuwsbrief (uw emailadres en toestemming voor de verzending), bij een bezoek aan Cycling out of Poverty evenementen en activiteiten en indien u solliciteert bij Cycling out of Poverty.

Deze gegevens worden verwerkt ten behoeve van:

• het tot stand brengen en uitvoeren van uw donatie en/ of donateurschap;
• het verzenden van de nieuwsbrief;
• het werven van vrijwilligers en collectanten;
• het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• (direct) marketingdoeleinden;
• het behandelen van geschillen, vragen en klachten;
• het behandelen van sollicitaties;
• het optimaliseren van de werking van de website;
• het analyseren en verbeteren van onze dienstverlening.

Cycling out of Poverty verzamelt gegevens zoals (bedrijfs)naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum en bankgegevens, gegevens met betrekking tot transacties, donaties, deelname gegevens, of gegevens die relevant zijn indien u met ons in contact treedt of financieel bijdraagt aan onze doelstellingen als donateur, vrijwilliger, collectant, sollicitant, projectaanvrager of deelnemer aan één van onze acties of evenementen.

In aanvulling op de persoonsgegevens die u zelf verstrekt aan Cycling out of Poverty, kunnen wij gegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over uw gebruik van onze website(s). Het gaat hierbij om gegevens over de door u gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem, en instellingen van het apparaat dat u gebruikt om Cycling out of Poverty te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik onze website, zoals het tijdstip waarop u ons bezoekt en de onderwerpen die u bekijkt. Ook bekijken we hoe goed onze nieuwsbrief gelezen wordt door het bijhouden van ‘opens en clicks’.

Uw rechten

We gebruiken uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen en/of om u schriftelijk, per email of telefonisch te informeren over onze activiteiten. U kunt altijd en zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door Cycling out of Poverty worden verwerkt en deze gegevens desgewenst aanpassen of laten verwijderen. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/of SMS toesturen. Dit kunt u melden aan Cycling out of Poverty, door een e-mail te sturen naar info@coop-africa.org.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Het kan voorkomen dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld donateur van ons bent geweest vereist de Belastingdienst dat wij overeenkomsten 7 jaar bewaren. Ook als u vraagt of wij u niet meer willen benaderen met marketing, moeten we uw naam onthouden om u van onze toekomstige campagnes te kunnen uitsluiten. Als we geen gehoor geven aan uw verzoek, verneemt u van ons uiteraard de reden.

Email

Indien u zich heeft aangemeld voor onze digitale nieuwsbrief, dan bevat iedere nieuwsbrief een link waarmee u zich kunt afmelden.

Hoe beveiligt Cycling out of Poverty gegevens

Voor de bescherming van uw persoonsgegevens heeft Cycling out of Poverty fysieke, technische en organisatorische maatregelen getroffen. Cycling out of Poverty maakt gebruik van een beveiligde server die uitsluitend toegankelijk is voor personen die daartoe bevoegd zijn. Eventuele gegevens die u op onze online formulieren invult worden encrypted verzonden. Cycling out of Poverty schakelt bij de uitvoering van haar dienstverlening derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van hun diensten Persoonsgegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker. Al onze verwerkers worden verplicht om uw Persoonsgegevens te beschermen.

Wij bewaren gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de bovengenoemde doeleinden. Gegevens van sollicitanten bewaren wij tot 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure, of, indien de sollicitant daarvoor toestemming heeft gegeven, tot maximaal 12 maanden.

Cookies

Cycling out of Poverty gebruikt cookies om haar websites persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Hieronder leest u welke cookies wij plaatsen en hoe u hierin een keuze kunt maken.

Functionele cookies
Functionele cookies zorgen er voor dat onze website correct functioneert. Denk bijvoorbeeld aan functionaliteiten zoals het donatieformulier.

Analytische cookies
Cycling out of Poverty maakt gebruik van Google Analytics om informatie te verzamelen over bijvoorbeeld de datum en de tijd waarop iemand onze websites bezoekt en welke pagina’s u daarop bekijkt. We gebruiken deze gegevens om onze sites te verbeteren, om ‘traffic’-statistieken samen te stellen (zoals de tijden van de dag of de dagen in de week waarop de websites de meeste bezoekers trekt) en om de populariteit van de verschillende onderdelen van de site te metenen kan deze niet herleiden tot een computer of individu.

U kunt de ‘Google Analytics Opt-out Browser Add-on’ installeren om te voorkomen dat onze websites informatie over uw bezoeken doorstuurt naar Google Analytics.

Social media cookies
Via onze websites bieden we toegang tot verschillende sociale media zoals Facebook, Twitter, LinkedIn en Whatsapp. Met behulp van zogenaamde social plug ins kunt u onze informatie met anderen delen dan wel deze aanbevelen.

Daarnaast hebben wij buttons en widgets van de sociale netwerken Facebook en Twitter zodat u eenvoudig informatie over Cycling out of Poverty op sociale media kunt delen. Deze knoppen zijn stukjes code van de sociale media zelf, en maken gebruik van een cookie. Deze cookie onthoudt dat u ingelogd bent zodat u niet elke keer op Twitter of Facebook hoeft in te loggen zodra u iets wilt delen. Om te zien wat social media platformen met persoonsgegevens doen kunt u de privacyverklaringen van Facebook en Twitter inzien. Facebook- en Twitter-cookies worden alleen geplaatst als u tijdens een bezoek aan de Cycling out of Poverty website bent ingelogd op Facebook en hiervoor toestemming geeft.

Door een programma te installeren zoals ‘Disconnect’ voor Chrome en Firefox, kunt u deze functie uitschakelen.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over de privacyverklaring van Cycling out of Poverty, dan kunt u deze richten aan info@coop-africa.org.

Wijzigingen privacy verklaring

Cycling out of Poverty behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Cycling out of Poverty adviseert u regelmatig de privacyverklaring te bekijken om te zien of er veranderingen zijn doorgevoerd.

Disclaimer

De website van Cycling out of Poverty is met grote zorg samengesteld. Ondanks de constante zorg en aandacht voor de website van Cycling out of Poverty, kan het voorkomen dat informatie die wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. Cycling out of Poverty sluit alle aansprakelijkheid uit voor schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website van Cycling out of Poverty of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website van Cycling out of Poverty te kunnen raadplegen. Cycling out of Poverty mag de website naar eigen inzicht en op ieder moment aanpassen. Cycling out of Poverty is niet aansprakelijk voor de gevolgen van deze aanpassingen. Ook bij het overnemen van gegevens of door technische storingen en andere omstandigheden kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevens onvolledig overkomen, waarvoor Cycling out of Poverty geen aansprakelijkheid kan aanvaarden.

Op de website van Cycling out of Poverty staan links naar websites van derden. Cycling out of Poverty is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het gebruik van websites van derden. Alle rechten waaronder alle intellectuele eigendomsrechten op alle inhoudelijke informatie op de website van Cycling out of Poverty blijven te allen tijde voorbehouden aan Cycling out of Poverty. Gebruik is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Cycling out of Poverty.