Oeganda werkt er hard aan om de millenniumdoelen te gaan halen. Er wordt geprobeerd om elk jaar de voortgang op de millenniumdoelen te meten en te rapporteren. Het NCDO heeft voor alle ontwikkelingslanden een millenniumdoelenatlas opgesteld, waarin de voortgang van de landen op de millenniumdoelen overzichtelijk wordt weergegeven. Hieronder wordt voor Oeganda aangegeven in hoeverre dat land op schema ligt om de millenniumdoelen te gaan halen.

Oeganda mdg1

Millenniumdoel 1 “het uitbannen van armoede en honger” wordt gemeten aan de hand van 2 indicatoren, welke zijn weergegeven in bovenstaande grafieken. Als je kijkt naar het percentage mensen met minder dan 1,25 $ koopkracht per dag dan ligt Oeganda op schema om millenniumdoel 1 te gaan halen. Als je echter kijkt naar het percentage ondervoede kinderen onder 5 jaar, zie je dat er geen recente meetgegevens zijn, en dat op basis van de gegevens die er zijn gesteld wordt dat er vooruitgang is maar onvoldoende om millenniumdoel 1 te gaan halen. Het is dus nog afwachten of Oeganda millenniumdoel 1 gaat halen.

 

Oeganda mdg2

Ook millenniumdoel 2 “alle kinderen naar school” wordt ook gemeten aan de hand van 2 indicatoren, welke zijn weergegeven in bovenstaande grafieken. Als je kijkt naar het percentage schoolgaande kinderen, dan ligt Oeganda op schema om millenniumdoel 2 te gaan halen. Maar als je kijkt naar het percentage kinderen dat de school afmaakt is er wel vooruitgang zichtbaar, maar onvoldoende om de doelstelling voor 2015 te gaan halen. Het is dus nog niet zeker of Oeganda millenniumdoel 2 gaat halen.

 

Oeganda mdg3

Voor millenniumdoel 3 “gelijkwaardigheid tussen mannen en vrouwen” zijn er gegevens bekend voor 2 indicatoren, welke zijn weergegeven in bovenstaande grafieken. Als je kijkt naar de verhouding van het aantal meisjes op het aantal jongens, dan ligt Oeganda op schema om millenniumdoel 3 te gaan halen. Ook als je kijkt naar het percentage vrouwen in het parlement is er duidelijk vooruitgang te zien. Het is dus waarschijnlijk dat Oeganda millenniumdoel 3 gaat halen.

 

Oeganda mdg4

Millenniumdoel 4 “kindersterfte tegengaan” wordt ook gemeten aan de hand van 2 indicatoren, welke zijn weergegeven in bovenstaande grafieken. Als je kijkt naar het aantal overleden jonge kinderen, dan is er wel vooruitgang maar onvoldoende om de doelen voor 2015 te gaan halen. Maar als je kijkt naar het percentage ingeënte kinderen is er duidelijk vooruitgang te zien. Als Oeganda geen actie onderneemt gaan ze millenniumdoel 4 waarschijnlijk niet halen.

 

Oeganda mdg5

Ook millenniumdoel 5 “moedersterfte tegengaan” wordt gemeten aan de hand van 2 indicatoren, zie bovenstaande grafieken. De afname van het aantal vrouwen dat overlijdt in het kraambed ligt achter op schema. Het percentage begeleide bevallingen is verbeterd, maar de vooruitgang is waarschijnlijk onvoldoende om de doelen voor 2015 te halen. Dus ook voor millenniumdoel 5 geldt dat als Oeganda geen actie onderneemt ze dit doel waarschijnlijk niet gaan halen.

 

Oeganda mdg6

Voor millenniumdoel 6 “het uitbannen van HIV/AIDS, malaria en andere ziekten” zijn er van 2 indicatoren gegevens bekend, zie de grafieken hierboven. Het percentage hiv-geïnfecteerden is afgenomen, maar er lijkt onvoldoende vooruitgang om de doelen voor 2015 te gaan halen. Het aantal personen dat overlijdt aan TBC is teruggedrongen, en daar is dus vooruitgang te zien. Ook voor millenniumdoel 6 geldt dat als Oeganda geen actie onderneemt ze dit doel waarschijnlijk niet gaan halen.

 

Oeganda mdg7

Millenniumdoel 7 “bescherming van het milieu, iedereen schoon drinkwater en minder mensen in sloppenwijken” wordt tot uiting gebracht in 4 indicatoren (zie grafieken). De CO2-uitstoot in Oeganda neemt de laatste jaren toe, maar blijft onder het niveau dat als grens is gesteld. Als je kijkt naar het percentage mensen zonder toegang tot water, is de situatie sterk verbeterd en ligt Oeganda op schema om het doel voor 2015 te halen. Maar als je kijkt naar het percentage mensen zonder toegang tot sanitaire voorzieningen, ligt Oeganda duidelijk achter op schema. Ten aanzien van ontbossing en het percentage landoppervlak dat bedekt is door bos, is er zelfs een achteruitgang te zien. Desondanks is het waarschijnlijk dat Oeganda millenniumdoel 7 gaat halen.

 

Millenniumdoel 8 “wereldwijde samenwerking voor ontwikkeling” wordt gemeten op basis van 2 indicatoren. Er is echter voor geen van beide indicatoren informatie bekend voor Oeganda. Voor dit onderwerp is het dus niet te zeggen of Oeganda de doelen voor 2015 gaat halen of niet.

 

Link voor meer info:
– Op de site http://www.millenniumdoelen.nl/atlas/atlas.php is per land te zien of ze op schema liggen om de millenniumdoelen te halen of niet.